Algemene voorwaarden

1. Betsema dranken is gevestigd aan Tjalke de  boerstsraat 18 in Balk.

2. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Betsema dranken. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

3. De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van Betsema dranken, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

4. Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

5. Betsema dranken verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

6. Alle aanbiedingen van Betsema dranken zijn vrijblijvend. Betsema dranken behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

7. Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan Betsema dranken en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Betsema dranken.

8. De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en exclusief B.T.W., exclusief bezorgingskosten.

9. Betsema dranken verstuurt de bestelling in overleg met de klant.

10. De afnemer kan zelf één van de mogelijke betalingsmethoden kiezen tijden de bestelprocedure op de website.

11. Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode.

12. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mail adres.

13. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Betsema dranken gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

14. Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland en naar België en Duitsland

15. De bestelde goederen worden verzonden op de dag dat de volledige betaling door Betsema dranken ontvangen is.

16. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Betsema dranken overschreden wordt, zal Betsema dranken de afnemer hiervan  in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Betsema dranken te ontbinden, door dit schriftelijk  aan Betsema dranken te melden.

17. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat betsema dranken het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

18. Betsema dranken behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

19. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Betsema dranken, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Betsema dranken zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen.

20. Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor Betsema dranken. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Betsema dranken kunnen worden uitgesloten.

21. Betsema dranken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

22. De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres.

23. Betsema dranken zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Betsema dranken zal de afnemer hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

24. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

25. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Betsema dranken.

26. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Betsema dranken deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

27. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Betsema dranken, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Betsema dranken. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Betsema dranken, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

28. Afnemers en bezoekers van de Betsema dranken website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Betsema dranken geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

29. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Betsema dranken is het Nederlands recht van toepassing.

30. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Betsema dranken Tjalke de Boerstraat 18 8561 el in Balk.

31. Betsema dranken is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Groningen onder nummer 01076979.